PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

             Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental ASR24 , prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, prin intermediul acestei anexe  vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web .

 1.            Cine suntem si cum ne puteti contacta

   ASR24 este denumirea comerciala al SC   PUBLINOU SOLAR SRL, persoana juridica de nationalitate romana ,  cu sediu social in Comuna Cocu, sat Popesti, nr. 136 B, judetul ARGES, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J03/2290/2008, CUI RO24717682, cont bancar RO05BUCU2601215952669RON,deschis la Alpha Bank Pitesti, punct de lucru Str.Teilor, nr.5, Pitesti, judetul Arges. In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem  operator,atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal.

               ASR24 poate fi contactata in urmatoarele modalitati:

                         Posta: Comuna Cocu, sat Popesti, nr. 136 B, judetul ARGES

                          E-mail: contact@asr24.ro

                          Telefon: +40 767 39 39 39

 1.            Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal

                  Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor este prestarea de către ASR24 a serviciilor sale, respectiv:

 1. intocmirea  contractelor la care Beneficiarul este parte, inclusiv realizarea de plăți on-line, conform art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament;
 2. Prestarea efectivă a serviciilor, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b, art. 9 alin. 2 lit. h și 9 alin. 1 lit. a din Regulament.
 3. Prezentarea și promovarea pachetelor sale , conform art. 6 alin. 1 lit. a și art. 6 alin. 1 lit. f din regulament.
 4. Îndeplinirea unor obligații legale, conform art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament;   

         Interesele legitime ale societății, pertinente  în prelucrarea datelor cu caracter personal implică:

 1. Prelucrarea datelor în vederea realizării activității societății (contractare, contabilitate, management, baze de date electronice, etc.
 2. Colectarea de date in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor oferite
 3.  Stocarea datelor in vederea executarii contractelor

 

Societatea prelucrează date cu caracter personal ale Beneficiarilor pentru a realiza comunicări directe de marketing. Prelucrarea datelor în acest scop se realizează doar cu consimțământul beneficiarilor. Consimțământul poate fi retras oricând, prin transmiterea către Societate a unei Cereri în acest sens la una dintre coordonatele de contact indicate, acest lucru neafectând însă legalitatea prelucrării până la acel moment.

 

III. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram.

 

 1. Date de identificare ale Beneficiarului (nume, prenume, cod numeric personal), date de contact ale Beneficiarului (adresă de domiciliu/contact, număr de telefon, e-mail), date de identificare a contractului (număr unic de contract, cod numeric personal, număr poliță de asigurare, număr de înmatriculare/serie șasiu autovehicul), date de identificare a autovehiculului (marca, nr. de înmatriculare, an fabricație, index Km.) date de identificare a incidentului la care se solicită intervenția (locația, numărul și vârsta persoanelor ce însoțesc Beneficiarul, starea generală de sănătate a acestora) informații necesare pentru prestarea unor servicii punctuale (date identificare card bancar/de combustibil a căror blocare se solicită), date de identificare a instrumentului de plată (nume și prenume deținător card, număr card, data expirării cardului, cod securitate), date privind navigarea pe site-ul societății (IP, locație, pagini accesate).

       

      In momentul in care  Beneficiarul inițiază un apel catre Prestator , convorbirea este înregistrată în interesul ambelor părți. Beneficiarul-clientul  este înștiințat de acest fapt de îndată ce convorbirea a fost inițiată, având posibilitatea să refuze continuarea convorbirii și sa contacteze Beneficiarul  prin orice alte mijloace de comunicare disponibile.

 

 1.  IV. Persoanele carora li se comunica datele preluate

     

           Societatea divulgă date cu caracter personal salariaților autorizați, terților prin intermediul cărora contractează serviciile sale (companii de asigurări, producători/vânzători auto, intermediari în încheierea contractelor), terților prin intermediul cărora Societatea prestează serviciile sale (prestatori de servicii de tractare, reparații auto, transport persoane, hoteluri etc), terți prestatori de servicii accesorii activității (curieri, contabili, avocați, juristi, etc).

          Societatea poate efectua transferuri de date către colaboratorii săi din Romania.. Temeiul juridic al unui astfel de transfer este cel prevăzut de art. 49 alin. 1 lit. c sau după caz art. 49 alin. 1 lit. f din Regulament.

           În toate cazurile, Societatea va căuta să obțină de la Beneficiari consimțământul expres și prealabil pentru realizarea unor transferuri de date către colaboratorii sai din tara.

           Uneori, Societatea poate divulga date cu caracter personal autorităților și instituțiilor statului, în îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății sau în cadrul unor acțiuni întreprinse de această categorie de terți în exercitarea atribuțiilor lor legale și poate folosi datele cu caracter personal prelucrate în scopul protejării intereselor sale legitime, în cadrul unor acțiuni sau dispute judiciare sau extrajudiciare.

      În toate cazurile, ASR24  va dezvălui date cu caracter personal cu terții strict în măsura necesară prestării serviciului ce urmează a fi îndeplinit de aceștia sau în măsura solicitării legale comunicată cu ASR24  de către aceștia.

 

V . Durata de stocare  a datelor cu caracter personal

          Datele cu caracter personal ale  Beneficiarilor vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani de la momentul încetării raporturilor juridice în baza cărora Societatea a realizat prelucrarea. În lipsa unui alt temei legal de procesare, după expirarea acestei perioade, datele vor fi șterse.Aceste date pot fi sterse si la cererea expresa a Beneficiarilor.

 1. Drepturile

     ASR24  se angajeaza sa asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice organizatorice adecvate conform standardelor industriei, cu respectarea urmatoarelor drepturi:

 

 1. dreptul de a avea acces la date - Operatorul va comunica Persoanelor Vizate, la cerere, și în principiu gratuit, informații privind categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora le-au fost divulgate sau urmează să fie divulgate, temeiul legitim al prelucrării și al divulgării, perioada preconizată de stocare sau criteriile de determinare a acestei perioade, și eventual, existența unui proces decizional automatizat și/sau crearea de profiluri.
 2. dreptul de a solicita rectificarea datelor - în situația în care există erori cu privire la datele prelucrate, Persoana Vizată are posibilitatea să ceară Operatorului rectificarea și/sau completarea acestora. Operatorul va comunica cererea de rectificare tuturor terților ce procesează în numele său respectivele date cu caracter personal și va verifica modul de soluționare a cererii de către terți, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor – Operatorul va restricționa prelucrarea datelor (cu excepția stocării) în următoarele situații:

    - atunci când s-a constatat inexactitatea datelor prelucrate, pentru perioada necesară verificării inexactităților și eventual rectificării acestora;

   - când prelucrarea este ilegală

 1. dreptul de a solicita ștergerea datelor – Operatorul va șterge datele, la cerere,în situația în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu mai subzistă niciun temei legal pentru prelucrare, precum și în situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
 2. dreptul de a solicita transferul datelor către un alt operator – La cererea Persoanei Vizate, Operatorul va transmite datele solicitate către un terț indicat de aceasta.
 3. dreptul de a se opune prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri – în lipsa consimțământului Persoanei Vizate, emis conform legii, Operatorul nu va prelucra datele acesteia în scopuri de marketing..
 4. dreptul de a se opune unui proces decizional automatizat.
 5. dreptul de a-și retrage consimțământul atunci când prelucrarea se face în temeiul acestuia, cu mențiunea că prelucrările realizate anterior retragerii consimțământului sunt valide.
 6. Durata de răspuns.Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile  cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

             Pe lângă exercitarea drepturilor indicate mai sus, Persoanele Vizate pot sesiza existența oricăror nereguli privind prelucrarea de către Societate a datelor sale, la

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

          În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil. Mentionam  că vom intreprinde toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

Call Now Button